Zásady zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR

Subjekt : fyzická osoba Renata Štefková, IČ48438782, se sídlem Lipnická 1197, 396 01 Humpolec. Provozuji webovou stránku www.renatastefkova.cz

 Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi  se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Vaše osobní údaje zpracovávám a využívám v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zjm. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ZZOÚ)), tak s legislativou Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR)). Úplné znění GDPR je k dispozici na webové adrese https://gdpr-info.eu/.

1.Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami (např. vyplněním formuláře na webových stránkách), a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 Poskytování služeb a plnění smlouvy

 Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresa bydliště, tel. číslo, popř. datum narození) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy a pro zasílání obchodních sdělení-podrobných informací o cvičení, kursech, nebo seminářích, na které jste se přihlásili.

Poskytování poradenství, koučink

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) potřebuji za účelem splnění právních povinností.

 Vedení účetnictví:

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (email a jméno) potřebuji k zasílání informací o programech cca 1x měsíčně, a pro zkvalitňování služeb. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Pokud se rozhodnete vložit osobní údaje na mé webové stránky, souhlasíte  tak s marketingovou komunikací v podobě zasílání novinek, zajímavých článků, odkazů a nových informací.

Z této komunikace se můžete kdykoli odhlásit v  každého emailu, který ode mě obdržíte.

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Fotografická dokumentace Na některých mých živých akcích např. workshopy, cvičení, semináře apd. Pořizuji fotografickou dokumentaci. Fotografie používám zejm. v propagačních materiálech (letáčky, web apd.) bez uvedení jmen účastníků. Pokud byste na fotografiích, nebo videích nechtěli být, dejte mi to vědět.

2. Doba uložení

Vaše osobní údaje se archivují po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Archivační doby se běžně pohybují od tří do deseti let. Údaje získané pro marketinkové a obchodní účely jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

3. Bezpečnost osobních údajů

Osobní údaje podléhají nejvyšší diskrétnosti, nejsou poskytovány třetím stranám, jsou zabezpečeny proti zneužití a jsou využívány výhradně pro naši komunikaci a obchodní spolupráci.

4. Vaše práva

Právo na informace, Článek 15 GDPR

Máte právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích uložených u mě a o účelu uložení osobních údajů.

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat písemné podepsané odvolání souhlasu poštou na adresu uvedenou na webových stránkách nebo v případě emailové komunikace sdělit, že již nechcete být dále obesíláni informačními maily.

Právo na výmaz a omezení zpracování, Článek 17 GDPR

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K výmazu svých osobních údajů postačuje zaslat písemné podepsanou žádost poštou. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. To je možné například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti. Nicméně v jednotlivých případech nemusí být toto právo uznáno.

Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchování nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům. Osobní údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uschování, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

Právo na přenositelnost osobních údajů, Článek 20 GDPR

Pokud požadujete získat osobní údaje, které zpracovávám, předám je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předám pouze tehdy, když to bude technicky možné.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, Článek 77 GDPR

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Máte právo podat stížnost také u dozorového úřadu Unie nebo členského státu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.Kontaktní informace příslušných dozorových úřadů lze dohledat na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů s účinkem do budoucna, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu (viz Článek 6, odst. 1 písm. e), f) nařízení GDPR). Pokud vznesete námitku, ověříme, zda jsou splněny zákonné požadavky na zpracování Vašich osobních údajů, a pokud tomu tak není, upustíme od veškerého dalšího zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 18.5.2018